مفهوم، ماهیت و اوصاف الگوی قرارداد بازِ دستورمحوردر صنعت نفت‌وگاز باتوجه به نظام حقوقی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 گروه حقوق نفت‌وگاز، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

10.22059/jrels.2023.354251.520

چکیده

توافقات بازِ دستورمحور یکی از انواع قراردادهای «مقادیر غیرقطعی» است که در­ حفاری نفت­و­گاز، ­با ملاحظة نیاز متناوب کارفرما به خدمات­ حفاری منعقد می­گردد. ­این قرارداد دربردارندة یک شرط اساسی است که به اعطای اختیار تعیین مقادیر مورد معامله به کارفرما می ­انجامد. ­اطلاق این شرط باعث بروز چالش ابهام دربارة مورد معامله و بطلان این قرارداد به دلیل غرری بودن می‌شود؛‌ اما این مقاله براساس تفسیر قصد باطنی طرفین، بر این باور است که طرفین با توافق از این طریق در­واقع دو سطح ترتیبات توافقی تشکیل داده ­اند؛ ­در مرحلة اول، بدون ملاحظة مقادیر حجم‌های کار، صرفاْ به‌دنبال توافق لازم‌الاجرا مشتمل‌بر شرایط عمومی و خصوصی حاکم بر تأمین خدمات در هر فقره اقتضای کارفرما هستند. ­توافق در این مرحله، مشابه ماهیت «قولنامه» در حقوق ایران است و سطح دوم از ترتیبات توافقی متشکل از دستور کار است که شروط مندرج در قرارداد پایه هم‌چون چتری بر آن سایه گسترده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Concept, Description, and Features of Call-Out Agreement Model In the Oil and Gas industries from the perspective of the Legal Regime of Iran

نویسندگان [English]

 • Hosein Simaei Sarraf 1
 • Mohammad javad Bemani Kharanagh 2
1 Department Private and Islamic Law, Shahid Beheshti University, Tehran. Iran.
2 Department in the field of Oil and Gas Law, Faculty of Law and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran. Iran.
چکیده [English]

Legal systems, adapting to commercial necessities have proposed new agreements like the Call-Out Agreement. These agreements provide consumers who require services in indefinite quantities; which are used in the oil industry to provide oil and gas drilling services, containing a fundamental condition that the services under the agreement will be rendered only at the request of the employer, and if the employer does not require these services, the contractor shall not be entitled to any claims. The application of this condition causes the challenge of ambiguity regarding the contract subject and the risk of invalidation of this contract due to its vagueness. The history of research in this field is also limited to general research in the law related to the oil and gas drilling services and this concept has not been investigated independently. Therefore, after distinguishing the concept in question from similar structures with a practical and challenging approach using the library method, we are going to analyze the nature of this concept and then state its characteristics. Based on the interpretation of the inner intention, we believe that the parties in such contracts have formed two levels of agreement. In the first level, the parties, without considering the amount of work, only seek a binding agreement that includes general and particular conditions governing the provision of any services that the employer requires. The second level of the agreement consists of the job orders, over which the conditions of the master agreement govern.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Call Order
 • Call Out Agreement
 • Indefinite Quantity
 • Master agreement Petroleum Drilling
 • Uncertinity of Consideration
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. اخلاقی، بهروز؛ فرهاد امامی (1396). اصول قراردادهای تجاری بین­المللی. تهران، پژوهشکدة حقوقی شهردانش.
  2. امامی، سیدحسن (1390). حقوق مدنی. ج1، تهران، اسلامیه.
  3. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1387). تأثیر اراده در حقوق مدنی. تهران، گنج دانش.
  4. ___ (1388). ترمینولوژی حقوق. تهران، گنج دانش.
  5. ___ (1400). رهن و صلح (حقوق مدنی). تهران، گنج دانش.
  6. رحیمی، حبیب­الله؛ خسرو محمودزاده (1393). «مطالعة تطبیقی تحلیل ماهیت عقد احتمالی در حقوق ایران و مصر». مطالعات حقوق تطبیقی، شمارة 2، ص429-401. 

   DOI: 10.22059/JCL.2014.52949  

  7. شعبانی جهرمی، فریده (1397). حقوق حفاری. تهران، شرکت سهامی انتشار.
  8. شهیدی، مهدی (1377). تشکیل قراردادها و تعهدات. تهران، نشر حقوقدان.
  9. ___­ (1400). اصول قراردادها و تعهدات. تهران، مجد.
  10. ___ (1401). حقوق مدنی3: تعهدات. تهران، مجد.
  11. صادق شاهدانی، مهدی؛ محمدمهدی عسگری؛ مقصود ایمانی؛ امیر ملکی‌نژاد (1396). «بررسی فقهی الزام پیمانکاران نفتی به بیمه کردن چاه‌های نفت‌وگاز». پژوهشنامة بیمه، شمارة ۲، ص106-85. در:

  https://www.sid.ir/paper/363428/fa (5 بهمن 1401) 

  1. صبحی کمال، ابوالفضل؛ غلامعلی سیفی (1399). «مقایسة اجارة اشخاص با قراردادهای کار، جعاله، مقاطعه‌کاری در حقوق ایران و فقه اسلامی». نشریة پژوهش­های فقه و حقوق اسلامی، شمارة 95، ص157-141. در: https://www.sid.ir/paper/363428/fa (8 بهمن 1401)
  2. صفایی، سیدحسن (1401). قواعد عمومی قراردادها. تهران، میزان.
  3. کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۸). قواعد عمومی قراردادها. ج1، تهران، شرکت سهامی انتشار.
  4. ___ (1397). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران، میزان.
  5. ___ (1401). قواعد عمومی قراردادها. ج2، تهران، شرکت سهامی انتشار.

  ب) خارجی

  17. Albano G L, Nicholas C (2016). “The Law and Economics of Framework Agreements”. United Kingdom: Cambridge University Press.

  18. Anderson Owner L (1990). “The Anatomy of an Oil and Gas Drilling Contracts”.the University of Tulsa Law Journal, No 3, Vol 25, pp 359-533.    at:https://digitalcommons.law.utulsa.edu/tlr/vol25/iss3/1 (Accessed 27 January 2023).

  19. Conway Danielle M (2007). “Challenges for Oversight Over Multiple Award Task and Delivery Order Contracting: The New Frontier in Contracting Methods”. Bibliotheque de L’Institut de Recherche Juridique de La Sorbonne-Andre Tunk, tome 21, pp 360-380. at: dx.doi.org/10.2139/ssrn.1559376 (Accessed 22 January 2023).

  20. Marko W. Kipa (2008). “Conquering Uncertainty In An Indefinite World: A Survey Of Disputes Arising Under ID/IQ Contracts”. Public Contract Law Journal Vol. 37, No. 3, pp 415-466. at: jstor.org/stable/25755463 (Accessed 27 January 2023).

  21. Michael C Wong (2006). “Current Problems with Multiple Award Indefinite Delivery/Indefinite Quantity Contracts: A Primer”. Army Lawyer, 17-50-400, pp 415-466. at: heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/pubclj37&i=423 (Accessed 25 January 2023).