نویسنده = احمدنژاد، منصور
تعداد مقالات: 1
1. قواعد حاکم بر بیمه نامه های عملیاتی توسعۀ میادین نفتی فراساحل

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 167-184

10.22059/jrels.2015.57209

فرخ جواندل جانانلو؛ منصور احمدنژاد