نویسنده = آوریده، فریبا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحلیلی قراردادهای آب‌های مرزی ایران با همسایگان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 285-308

10.22059/jrels.2017.226824.105

جلال عطاری؛ فریبا آوریده