نویسنده = رضایی احمدابادی، سکینه
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر انگیزش فردی-اجتماعی نظام مالکیت خصوصی در توسعۀ میادین نفتی ایالات متحده

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 255-283

10.22059/jrels.2018.246006.159

محمد ساردوئی نسب؛ سکینه رضایی احمدابادی