نویسنده = ���������������� ���������� ������ ��������