نویسنده = ���������������� ���������� ������ ��������
اختیار دولت میزبان در تغییر قرارداد بلندمدت فروش نفت ‏ (ضمیمۀ قرارداد بالادستی)‏

دوره 7، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 1-18

10.22059/jrels.2021.301241.365

محمدرضا افشاری؛ سید محمد طباطبائی نژاد؛ رضا طجرلو


مطالعۀ تطبیقی یکپارچه‌سازی میادین نفت و گاز در حقوق ایران و آمریکا

دوره 5، شماره 2، مهر 1398، صفحه 335-355

10.22059/jrels.2020.270245.244

سید محمد طباطبائی نژاد؛ هدایت فرخانی؛ زینب پاپی