بایسته ها و ماهیت حقوقی قراردادهای فروش نفت خام به عنوان روش بازپرداخت به پیمانکاران در قراردادهای مدل IPC

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 ‏ دانش‌آموختة دکتری حقوق نفت و گاز گروه حقوق عمومی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی ‏دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 ‏ دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ‏تهران، ایران

10.22059/jrels.2023.338385.483

چکیده

     در قراردادهای جدید بالادستی ایران بنا بر اصل مالکیت و حاکمیت دولت و این‌که کل نفت استحصالی متعلق به دولت است، این اختیار پیش­بینی شده است که با توجه به ماهیت خوداتکایی قرارداد و تأمین مالی انجام‌شده، بخشی از نفت استحصالی برای بازپرداخت هزینه­ های پیمانکار در نظر گرفته شود. بر این اساس، دولت میزبان اختیار دارد سهم نفت مقررشده در قرارداد را در بازارهای مربوطه بفروشد و بازپرداخت پیمانکار به صورت نقدی باشد و یا بدون پذیرش مسئولیت بازاریابی و فروش محصول، نفت تخصیص‌داده شده را با مطالبات پیمانکار تهاتر کند. فرایند تهاتر در این قراردادها از طریق قرارداد بلندمدت فروش نفت انجام می‌شود. وابستگی قرارداد فروش به قرارداد بالادستی که تحت قواعد اساسی، مانند مالکیت و حاکمیت قرار می­گیرد، در کنار ماهیت تجاری فروش نفت، مستلزم شناخت ماهیت این‌گونه از قراردادها و تحلیل آن در نظام حقوق تجارت بین­ الملل است. مقالة پیش‌رو با رویکردی توصیفی و تحلیلی در پی شناخت این ماهیت است و در آخر بدین نتیجه رهنمون می­ شود که ماهیت این قراردادها، تلفیقی از قواعد حقوق خصوصی و عمومی با غلبة اختیارات مبتنی بر حقوق عمومی دولت میزبان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Requirements and Legal Nature of Crude Oil ‎Sales Contracts as a Method of Reimbursement ‎to Contractors in IPC Model Contracts

نویسندگان [English]

 • Mohammad reza Afshari 1
 • seyed mohammad Tabatabaei nejad 2
1 ‎ PhD in (Oil and gas Law), Department of Public and International Law, ‎Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran ‎
2 ‎ Associate Professor, Department of Private Law, Faculty of Law and ‎Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the new model of Iran's oil contracts, the contractor is entitled to two types of payments for the risks incurred and the investment made. One is the reimbursement of expenses he incurred during the development and production period, and the other is the oversight of his profits as an oil contractor. In these contracts, according to the principle of ownership and sovereignty of the government and that all the extracted oil belongs to the government, it is foreseen that according to the nature of the contract and financing, part of the extracted oil is allocated to provide payment of these amounts. The offset process is done through the long-term oil sales contract. Dependence of the sales contract on the upstream contract, which is subject to basic rules such as ownership and sovereignty, along with the commercial nature of oil sales, require recognizing the nature of such contracts and analyzing them in the system of international trade law. This article seeks to understand this nature with a descriptive and analytical approach which finally leads to the conclusion that the nature of these contracts is a combination of private and public law rules with the predominance of powers based on public law of the host government.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Host government
 • International oil company
 • Investment
 • Nature of the ‎attached oil sales contract.‎
 1. منابع

  الف) فارسی

  1. ابراهیمی، سید نصرالله؛ محمدحسن صادقی‌مقدم؛ نرگس سراج (1391). «انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران و پاسخ‌های آن». مطالعات حقوق خصوصی، دورة 42، شمارة 4، ص19-1.

          https://jlq.ut.ac.ir/article_31991.html 

  1. امانی، مسعود؛ محسن اسماعیلی (1390). «مطالعة تطبیقی مالکیت نفت و گاز در نظام‌های ملی و حقوق بین‌الملل». مجلة حقوق تطبیقی، جلد 8 ، شمارة 1، ص26-3. در: http://law.mofidu.ac.ir/article_47013.html (5 بهمن 1400)
  2. امامی میبدی، علی؛ احمد هادی (1396). «ارزیابی نظام مالی قراردادهای نفتی بیع متقابل و قرارداد جدید نفتی ایران با استفاده از تکنیک TOPSIS». فصلنامة مطالعات اقتصاد انرژی، سال سیزدهم، شمارة 55، ص106-69. در:

        https://iiesj.ir/article-1-869-fa.html (5 بهمن 1400)

  1. امین‌زاده، الهام؛ علی نصراللهی (1399). «تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری». مطالعات حقوق انرژی، دوره ششم، شمارة یک، ص38-19. در: https://jrels.ut.ac.ir/article_78051.html (5 بهمن 1400)
  2. باقری، محمود؛ صدیقه فهیمی (1396). «بررسی وضعیت حقوقی شروط تحویل یا پرداخت در قراردادهای بلندمدت فروش گاز». مجلة حقوقی بین‌المللی، دورة 34، شمارة 57، ص149-119. در:

          http://www.cilamag.ir/article_27966.html  (4 آذر 1400)

  1. زمانی، سید قاسم؛ به‌آذین حسیبی (1391). اصول حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری. تهران، مؤسسة مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
  2. حاتمی، علی؛ اسماعیل کریمیان (1393). حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری. تهران، نشر تیسا.
  3. حسن‌تاش، غلام‌حسین؛ ثمین صبحی (1388). «بررسی اثر نوسان قیمت نفت خام بر دریافتی طرفین قراردادهای نفتی». فصلنامة مطالعات اقتصاد انرژی، دورة ششم، شمارة 22، ص165-119. در: https://www.sid.ir/paper/99540/fa

         (18 دی 1401)

  1. حسینی‌آزاد، سیدعلی؛ پوریا عسکری (1400). «شفافیت سرمایه‌گذاری خارجی، بازتعریف اصل شفافیت در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری». دانشنامة حقوق اقتصادی، دورة 28، شمارة 19، ص61-37.

         https://doi.org/10.22067/lowecon.2022.41769

  1. شیروی، عبدالحسین (1393). حقوق نفت و گاز. تهران، نشر میزان.
  2. شیروی، عبدالحسین؛ نرگس سراج (1399). «چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت، نهادهای متولی و رابطة آن‌ها». فصلنامة مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، دورة 50، شمارة 2، ص683-659.

      https://doi.org/10.22059/jplsq.2018.253867.1699

  1. کاشانی‌زاده، هدی؛ عبدالحسین شیروی (1396). «حقوق حاکم بر قراردادهای بین‌المللی فروش نفت خام و جایگاه کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا در این قراردادها». فصلنامة مطالعات اقتصاد انرژی، سال سیزدهم، شمارة 54، ص133-95. در:

       http://iiesj.ir/article-1-817-fa.html (5 بهمن 1400)

   ب) خارجی

  13. CONTRACT for Sale and Purchase of Bulk Bonny Crude Oil Consigned to Seller and Re-Assigned to Buyer (2007).    https://silo.tips/download/contract-for-sale-and-purchase-of-bulk-bonny-crude-oil-consigned-to-seller -(Accessed 13 september  2019).

  14. Duval Claude and Honore Le Leuch and Andre Pertuzio (2009). “International Petroleum Exploration and Exploitation Agreements”. New York , Barrows Company.

  15. General Terms and Condition s for Crude U.S Contract, March 1, 2014.  https://www.conocophillips.com/about-us/how-energy-works/doing-business-with-us/general-terms-conditions-for-u-s-crude-oil-contracts/ (Accessed 7 december 2019).

  16. John van Schaik (2012). “How Governments Sell Their Oil”. Revenue Watch Institute.https://www.resourcegovernance.org/sites/default/files/OilSales-HowGovtsSellOil.pdf

  17. Mohnfeld, Jochen (1980). “Structural changes in world crude oil trade: Increased government involvement and implications for consuming countries”.http://hdl.handle.net/10419/139651 (Accessed 26 july 2018).

  18. Statoil General Terms and Conditions for Sales (2011). Crude Oil, Condensate and Petroleum Products including Liquefied Petroleum Gas.https://www.equinor.com/en/what-we-do/conditions-of-sales.html (Accessed 15 november 2021).

  19. Tienhaara, Kyla (2011). “Foreign Investment Contracts in the Oil & Gas Sector”. Sustainable Development Law & Policy, Volume 11. https://digitalcommons.wcl.american.edu/sdlp/vol11/iss3/6/ (Accessed 23 october 2021).