نویسنده = ابراهیم موسی زاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی مالکیت معادن نفت و گاز در ایران و کشورهای حوزۀ نفتا

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 215-230

10.22059/jrels.2020.252271.184

ابراهیم موسی زاده؛ نسیم برخی