نویسنده = نیکبخت فینی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 2
2. حمایت از تولید برق تجدیدپذیر در پرتو مقررات و رویۀ قضایی سازمان تجارت جهانی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 167-188

10.22059/jrels.2016.61024

حمیدرضا نیکبخت فینی؛ مهدی هفتانی