نویسنده = زین الدین، سیدمصطفی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی ملاحظات زیست محیطی در قراردادهای بین المللی نفت

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 217-235

10.22059/jrels.2015.57211

سیدمصطفی زین الدین؛ عصمت شاهمرادی