نویسنده = محمد ساردوئی نسب
تنظیم‌گری بازار برق اروپایی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 133-152

10.22059/jrels.2020.276783.269

محمد ساردوئی نسب؛ هادی قائمی