کلیدواژه‌ها = حقوق بین‌الملل
رابطۀ امنیت آب و بلایای طبیعی در حقوق بین‌الملل

دوره 5، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 131-154

10.22059/jrels.2019.274732.257

مصطفی فضائلی؛ مهناز رشیدی