موضوعات = حوزه حقوق سرمایه گذاری بین المللی نفت و گاز
تعداد مقالات: 5
5. آثار حقوقی فساد بر قراردادهای نفت و گاز

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 115-133

10.22059/jrels.2017.139030.29

جعفر نوری یوشانلویی؛ عصمت شاهمرادی