نویسنده = الهام امین زاده
تعداد مقالات: 5
2. تبیین ماهیت قراردادهای نفتی از دیدگاه حقوق اداری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 19-38

10.22059/jrels.2020.275793.264

الهام امین زاده؛ علی نصراللهی


4. تعهد دولت‌ها به حفاظت از تالاب هورالعظیم/هورالهویزه براساس حقوق بین‌الملل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 193-217

10.22059/jrels.2018.243251.149

الهام امین زاده؛ زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده


5. مطالعة تطبیقی حق دولت‌ها بر مالکیت و حاکمیت منابع نفت و گاز

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-16

10.22059/jrels.2015.54549

الهام امین زاده؛ علی نیک بخش شرفشاده