تعداد مقالات: 93
1. صفحات آغازین

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-3

10.22059/jrels.2015.54548


2. صفحات آغازین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-3

10.22059/jrels.2015.57439


3. صفحات آغازین

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-3

10.22059/jrels.2016.61292


5. صفحات آغازین

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-3

10.22059/jrels.2017.65926


6. صفحات آغازین

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-3

10.22059/jrels.2018.69109


7. صفحات آغازین

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-3

10.22059/jrels.2019.70855


8. صفحات آغازین

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-3

10.22059/jrels.2019.74867


9. بررسی اعتبار و کارایی شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای فروش ال ان جی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 189-212

10.22059/jrels.2016.62720

سید نصرالله ابراهیمی؛ کیمیا دانایی


10. مطالعة تطبیقی حق دولت‌ها بر مالکیت و حاکمیت منابع نفت و گاز

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-16

10.22059/jrels.2015.54549

الهام امین زاده؛ علی نیک بخش شرفشاده


13. تأثیر مؤلفه‌های حقوق بشری بر سازمان‌های بین‌المللی انرژی با تأکید بر اوپک

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-19

10.22059/jrels.2019.267750.237

بهرام پشمی؛ پیمان بلوری؛ حجت سلیمی ترکمانی


15. روش‌ شناسی و ابزار تحقیق در حقوق نفت و گاز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 139-152

10.22059/jrels.2015.57207

سید نصراله ابراهیمی؛ سید علیرضا طباطبایی بافقی


16. نقش باشگاه‌های حمایت و غرامت در جبران خسارات ناشی از آلودگی‌های نفتی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 169-192

10.22059/jrels.2018.251052.179

سید نصرالله ابراهیمی؛ غزال کشاورزی؛ نرگس کشاورز بهادری؛ شهریار شریفی


17. بررسی صلاحیت‌های کمیسیون آب‌های زیرزمینی در حقوق آب ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 213-228

10.22059/jrels.2016.62721

سیدناصرالدین بدیسار؛ سید محمد صادق احمدی


19. مدیریت تفسلی ریسک در تنظیم قراردادهای بین‌المللی نفت

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 17-36

10.22059/jrels.2015.54550

سید نصرالله ابراهیمی؛ فرخ جواندل جانانلو


22. اثر بازگشت تحریم‌های ثانویۀ آمریکا بر صنعت نفت و گاز ایران: فرصت‌ها و تهدیدها

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 37-60

10.22059/jrels.2018.260633.213

سید محمد حسن رضوی؛ فاطمه زین‌الدینی


25. تعهد دولت‌ها به حفاظت از تالاب هورالعظیم/هورالهویزه براساس حقوق بین‌الملل

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 193-217

10.22059/jrels.2018.243251.149

الهام امین زاده؛ زهرا سادات شارق؛ حسین رضازاده